طاهر صباحی

دکتر طاهر صباحی (فرش شناس - مجموعه دار)

دکتر طاهر صباحی ۳۰ تیر ۱۳۱۹ در تهران زاده شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رسند. ویی او تحقیقات بسیاری در خصوص دست بافته ها ؛ به خصوص فرش ایران انجام داده و بیش از بیست عنوان کتاب در این خصوص تألیف نموده است. او همچنین صاحب مجموعه نفیسی از دست‌بافت‌های ارزشمند از اقصی نقاط جهان است. صباحی مدیر مسئول مجله بین‌المللی “گره“ است که تا کنون بیش از پنجاه شماره از آن به زبان‌های از ب بان‌هاگ ازر ت ت ت وی در Youth University توکیو ژاپن ؛ Tecnotre تورین ایتالیا و پژوهشکده میراث فرهنگی تهران تدریس نموده است. صباحی در حال حاضر عضو هیأت مدیره کنفرانس بین المللی فرش های شرقی ICOC در لندن می باشد. از جمله تألیفات وی می توان به عناوین ذیل اشاره نمود:
1986- Oriental carpets. Art and Tradition
1987- Splendeur du Tapis d'Oriente
1987-vaghireh. Patterns for weaving carpets
1989-Qashqai. Persian tribal carpets
1989-Carpets. X volume “Great Encyclopedia of Antiques
1990-Kilim. Flat carpets of the Caucasus
1991-ABC of the Oriental carpet
1991 - Knights of the East. Horse and saddle rugs from the XNUMXth to the XNUMXth century
1992 - Orientteppiche. Band V: Kelims, Kaukasiche Flachgewebe
1992-Sumakh. Flat carpets with a wound weave
1995-A precious collection of antique Anatolian carpets
1995-Samarkand. Carpets from the Silk Road
1997- (Tülü. Long-Pile Rugs of Central Anatolia
1998- (China: Antique Rugs from the Celestial Empire (China.) Antique Rugs of the Celestial Empire
1998- Shahsavan Jajim
1999-Oriental rugs. Maintenance and restoration
2005-Five centuries of carpets in Kerman
2006-Tibet Rugs from the roof of the world
2007 -The Art of the Oriental Carpet
2008- (islamic encyclopedia of Iran (Carpet & Kilims (
2009-Kilim, Flat Tiles of the Orient

To share
Uncategorized