برگزاری وبینار

تشیع معاصر در اروپا و شرق میانه

با مشارکت "مرکز تحقیق و همکاری با اوراسیا مدیترانه و آفریقا" در دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ؛ و دیده بان مدیترانه ، جمعه 20 فروردین ماه 1400 ، وبینار "تشیع معاصر در اروپا و شرق میانه: چشم انرز تردود تبرود تور تودو تود تدد تبدواتد تبد تد تورود تبد تبرواتدود تبرواتد تبردد تدراتد تراتاتد ترود تر تودو ترود ترواتدو ترواتد ترود تورود ترواتدو ترود ترود ترودود ترود ترود ترود ت (Carlo G. Cereti) ؛ و (Leonardo Capezzone) ؛ به همراه شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ (Francesco Anghelone) از مؤسسه مطالعات سیاسی (St. Pius V) ؛ و مینو شاه ولد از دانشگاه تورین اعضاء کمیته علمی و اجرایی این وبینار بودند ؛ که پس از معرفی توسط (Carlo G. Cereti) ؛ و (Andrea Carteny) از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ و (Francesco Anghelone) از مؤسسه مطالعات سیاسی (St. Pius V) ؛ در بخش نخست با جلسه گردانی شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ، عباس احمدوند از دانشگاه شهید بهشتیتی (Oliver Scharbrodt) از دانشگاه "بیرمنگام" ؛ (Ingvild Flaskerud) از دانشگاه "اوسلو" ؛ و (Emanuelle Degli Esposti) از دانشگاه "کمبریج" مقالات خود در ترسیم چشم انداز اجمالی تحولات تشیع دان ترانه و شرقین ان ارور رو مد ارو مد رورارو مد ارورار رور ارو مد ارود ارو مد ارود ش و در بخش دد که با جلسه گردانی مینو شاه ولد از دانشگاه تورین ایتالیا به بررسی های موردی اختص داشت ؛ (Avi Astor) از دانشگاه بارسلونا ؛ و (Fouad Gehad Marei) از دانشگاه "بیرمنگام" ، نتایج بررسی های موردی در خصوص علویون در بارسلونا ؛ و شیعیان لبنان را ارایه ؛ و در بخش سوم در ادامه ارایه بررسی های موردی با جلسه گردانی (Diego Pagliarulo) از مؤسسه مطالعات سیاسی (S. Pio V), مینو شاه ولد از دانشگاه تورین در خصوص ایجاد فضاهای مذهبی شیعی در ایتالیا سخن گقت; و (Marios Chatziprokopiou) از دانشگاه (Thessaly) مقاله ای در خصوص عاشورا ارایه نمود ؛ (Ghiath Rammo) از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ارتباطات ایزدیان و شیعیان را تشریح نمود ؛ و در نهایت ، مینا مؤذنی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، گزارشی در خصوص منابع مطالعات شیعه شناسی ار غرب ارانیهدود

To share