افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، از ساعت 18:30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 م. (17 آبان ماه 1398) نمیشگاه نکعارکس با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا" ، ران و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا "، ران دستالیی 

این نمایشگاه که به مناسبت انتخاب شهر Matera به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. در این شهر برگزار می گردد ؛ پیش از این در سال 2016 م. در شهر Pescara ؛ و متعاقباً در سال 2018 م. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ و کتاب مصور آن نیز با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انتشار یافته است.

مشارکت در برگزاری این نمایشگاه ، بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت اتالیا ب ماسبت اتالیا به مناسبت اتالیان ب ان اروران ف ل ب است ؛ که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا" ؛ و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Matera ؛ نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر ؛ و نصب سردیس فردوسی در این شهر انجام یافته است.

برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

To share