نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم ، ازساعت 18.45 - 14.30 روز پنجشنبه 28 مارچ 2019 م. نشست تخصصی “گرایشات معماری معاصر ایران” در محل Aula Magna دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی Grر رم ب نشانی Via Gramsci, 53 ب بگرگدخگگخگگگ

- عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ؛ Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا ؛ و Roberto Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا ؛ معمار Alessandra De Cesaris ؛ و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خوهند پرارار 18 و از ساعت با حضور Laura Valeria Ferretti Guendalino Salimei و از معماران دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا, هم اندیشی و نتیجه گیری پایانی انجام خواهد یافت.

 

To share