روز مهندس

 Ø ± وز Ø¨Ø²Ø ± گداشت خواج٠‡ Ù † ØµÛŒØ ± ا٠„دی٠† Ø · وسی

روز دوشنبه پنجم اسفندماه ، زادروز خواجه نصیر الدین طوسی (653 - 579 ه.ش) اندیشمند ایرانی است. در این روز ایرانیان علاوه بر بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی ؛ مقام "مهندس" ؛ و “بانوان و زمین” را نیز گرامی می دارند.

Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274)

 

To share