دوره آموزش زبان فارسی

آغاز چهارمین دوره مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

روز شنبه 7 فروردین ماه 1400 ، چهارمین دوره مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران ار ایتلیا آغدار ایتلگا آغدر ار ازتلگا آغدار. این دوره ، که پنجاه و یکمین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی می باشد ؛ - که خود با تحت پوشش قرار دادن متقاضیان سراسر ایتالیا ، به افزایش چشم گیر شمار شرکت کنندگان انجمیده استس. 1 میانی 2 و 1 ؛ و پیشرفته 2 و 1 ؛ مشتمل بر ده جلسه آموزشی به طول یک ساعت و نیم (مجموعا 2 ساعت) برگزار می گردد ؛ و در پایان آن ، از فارسی آموزانی که در 90 درصد از ساعات آموزشی حضور داشته باشند ، آزمون پاینینیان خارتان راتان ر نوشتن ؛ سخن گفتن ؛ و… به عمل آمده ؛ و برای حائزین نمره قبولی ، گواهینامه شرکت در دوره صادر خواهد شد

To share