نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

حضور شش نما

با پیگیری و هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، چهار ناشر ایتالیایی (Francesco Brioschi) ؛ (Joints) ؛ (Deck 33) ؛ (Valentina); به همراه انجمن (Negah) ؛ 53 در این نمایشگاه مجازی که 30 دی ماه 99 گشایش یافت ؛ 1732 ناشر داخلی ؛ و 180 ناشر خارجی با بیش از 120 هزار عنوان کتاب شرکت جسته اند. این نمایشگاه تا ششم بهمن ماه در تارنمای book.icfi.ir  برپا بود. از میان ناشران ایتالیایی شرکت کننده در این نمایشگاه مجازی, رایزنی فرهنگی با انتشارات (Bridge 33) در برگردان ایتالیایی و نشر کتاب "جویبار لحظه ها: ادبیات معاصر فارسی. نظم و نثر "اثر دکتر محمد جعفر یاحقی ؛ عرضه شده در این نمایشگاه ، مشارکت داشته ؛ و “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیا "؛ که توسط مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (ISMEO) در این نمایشگاه عرضه گردیده نیز ، حالل ه که در قالب طرح تاریخ شفاهی اسلام شناسان ؛ ایران شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انجام ؛ و با مشارکت (ISMEO) انتشار یافته است. 

To share