Ù Ø ± Ø§Ø ± سید٠† زم ستا٠† Ùˆ جش٠† ی٠„دا

شب یلدا خجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، جشن یلدا را به تمامی ایرانیان ؛ به ویژه ایرانیان مقیم ایتالیا شادباشد. شایسته است ؛ با مراجعه به یکی از دانشنامه Hey ... دیوان حافظ؛ یا شاهنامه فردوسی را گشوده ؛ و ابیاتی از آن را ، به خود و عزیزمان عیدانه دهیم.

Yalda night

To share